Nyhetsblogg

Onsdag, februar 5, 2014 - 12:53
Oppdatert: Tirsdag, september 30, 2014 - 11:56
Studieplaner presenteres via webservices fra Emweb

De siste månedene har vi vært involvert i prosessen med nye nettsider ved Høgskolen i Nesna (www.hinesna.no)

I samarbeid med Ramsalt Lab i Tromsø som har stått for utviklingen av nettsidene har Norweb utviklet et sett med helt nye webservices for bruk til presentasjon av studieplaner, studiemodeller og emnebeskrivelser på de nye nettsidene.

Denne uka ble de nye nettsidene lansert og responsen har vært overveldende, eller som webansvarlig ved Høgskolen Hilde Falch sa det:

Norweb har gjort en svært god jobb med å bistå til integrasjon av studieplaner på vår nettside! Takk for innsatsen! GO Norweb!

Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger og vi takker for det!

 

Ta gjerne kontakt dersom dere er interessert i å høre mer om hva som skal til for å ta webservicene i bruk.

 

Hvilke webservices leverer Emweb?

Det er i dag 8 webservices tilgjengelig i Emweb i dag.

  • Utlisting av alle studieplaner
  • Uthenting av en enkelt studieplan
  • Uthenting av en enkelt studiemodell
  • Uthentings av en enkelt emnebeskrivelse
  • Utlisting av alle institutter
  • Utlisting av alle emner (for FS metadata)
  • Uthenting av FS metadata
  • Uthenting av pensum (ny)

Webservicen for studieplaner kan filtreres på institutt og/eller kull. Fra studieplanen er det mulig å navigere helt ned til emnebeskrivelsen via webservicen for studiemodeller.

 

 

Fredag, august 30, 2013 - 15:33
Oppdatert: Fredag, august 30, 2013 - 15:49

NLA Høgskolen dekker et stort geografisk område med sine tre studiesteder Bergen, Kristiansand og Oslo.

I Emweb spiller geografi ingen rolle og vi har stor tro på at planarbeidet vil bli enklere og mer effektivt for såvell administrasjon som fagansatte etter at NLA Høgskolen nå har signert en avtale om bruk av systemet.

Vi ser frem til et spennende samarbeid og ønsker NLA Høgskolen hjertelig velkommen ombord. 

Mandag, november 12, 2012 - 10:32
Oppdatert: Tirsdag, november 20, 2012 - 12:43

Studieplanlegging og undervisningsplanlegging er to sentrale tilnærminger i Emweb.

Kort kan vi si at studieplanlegging er det vi gjør i standardmodulen i Emweb. Her beskrives emnene, her setter vi opp studiemodeller og her utvikles studieplanene.

Undervisningsplanleggingen skjer i ressursmodulen, hvor aktivitetene i hvert emne, faglærernes arbeidsomfang og konkret undervisningsgjennomføring detaljplanlegges.

Studieplanlegging

Emnebeskrivelsen

Verktøyet for emnebeskrivelse benyttes til å opprette, redigere, kvalitetssikre, godkjenne og pensjonere emner. Hele prosessen ivaretas av Emweb. Det er lagt til rette for at fagpersoner kan benytte Emweb til faglig beskrivelse, mens administrativt personell står for den administrative tilpassingen av emnebeskrivelsen. All relevant informasjon blir dermed klargjort i Emweb og gir en komplett overføring til FS.

Emweb tilbyr både en kvalitetssikret arbeidsflyt med en fleksibel rolletilpasset prosess, og sikrer at den vitenskapelige ansatte og støtteapparatet rundt kan ivareta gjeldende myndighetskrav.

Flere prosesser samlet i ett verktøy

Vi har lagt ned mye arbeid i prosessene rundt emnebeskrivelsen, slik at denne skal være fleksibel samtidig som den styres gjennom gode rutiner. Et resultat av dette er at institusjonene selv kan avgjøre hvor mange trinn de ønsker at kvalitetssikringen skal ha og hvem som skal bekle disse rollene.

En faglærer som er ansvarlig for emnebeskrivelsen kan benytte faglige sparringpartnere underveis. Innspill og beslutninger loggføres og den faglige utviklingen av emnet dokumentere for ettertiden. Sparringspartnere kan like gjerne hentes utenfor som innenfor egen institusjon ettersom tilgangen til systemet styres via Feide eller lokalt av institusjonen selv.

Når faglærer ønsker administrativ støtte til emnebeskrivelsen, er det enkelt å starte en kvalitetsprosess som lar ulike personer vurdere ulike deler av emnebeskrivelsen etter gitte kvalitetskriterier. Prosessen lar emnet "bevege" seg frem og tilbake i en forhåndsvalgt flyt for optimal kvalitetssikring.

Via et eget inputskjema til bruk for FS-ansvarlige kontrolleres ulike organisasjonsspesifike data før den komplette emnebeskrivelsen overføres til FS.

Et emne som har nådd sin endelige godkjenningssatus, låses av for videre endringer og lagres permanent i Emwebs arkiv. 

Status og revisjoner

Alle emner har sin egen statusoversikt som viser emnets metadata, tilhørighet til studiemodeller, kommentarer fra godkjenningsprosessen og mye mer. Periodiske revideringer som emnet gjennomgår dokumenteres også via statusoversikten.

I Emweb har vi forsøkt å gjøre revisjonsprosessen så enkel som mulig slik at man med bare et par museklikk får duplisert en komplett studieplan med tilhørende studiemodeller og emner. Med to museklikk er det dermed klart for å gjøre endringene i neste års studieplaner.

 

I neste blogginnlegg tar vi for oss emnets vei via studiemodell til studieplan.

 
 

 

Onsdag, november 7, 2012 - 14:09
Oppdatert: Tirsdag, november 20, 2012 - 11:46
Emweb er i ferd med å bli et modent og komplett system

Emweb er i ferd med å bli et modent og komplett system.

Etter at ressursmodulen nå er så godt som ferdig, trer Emweb frem som ikke bare et system for utvikling av emnebeskrivelser og studieplaner, men også et ressursallokeringssystem med støtte for planleggere og beslutningstakere på alle nivåer i organisasjonen.

I løpet av de neste ukene vil vi i en bloggserie presentere Emweb med fokus på nettopp dette: planlegging og beslutningsstøtte.

I dette innlegget vil kort oppsummere hvordan en optimal Emweborganisasjon vil kunne benytte systemet, så kommer vi tilbake til de enkelte delene i seinere blogginnlegg.

Emnebeskrivelsene blir skrevet av fagansatte med emneansvar i institusjonen

Vi har opplevd ønsket om å ta i bruk Emweb som så sterkt i hele organisasjonen at den optimale bruken har blitt innført uten å gå omveier eller lage en fasedelt innføringen.

Studiemodeller og studieplaner lages av de med best kompetanse

Alle som sitter med ansvar for å sette opp studiemodeller/-tabeller og skriver studieplaner vet hvor viktig det er å ha et godt fundament for denne jobben. Emnebeskrivelsene inneholder mye grunnlagsdata som benyttes i Emweb for at planarbeidet skal kunne gjennomføres på enkleste og raskeste måte.

Emweb setter ingen betingelser for hvem som skal utvikle disse planene, så her benyttes selvsagt de med riktig kompetanse og kunnskap for å få det beste resultatet.

Emneplaner legges i dekan-/fagstaben

Planlegging av undervisningsaktivitetene bør legges så nært det enkelte fagmiljøet som mulig. I Emweb kan man tildele oppgaver til en eller flere personer på alle ulike nivåer i organisasjonen. Hvem som skal forelese, hvem som skal lede lab-øvingene og hvor mange timer som skal gå med til dette er informasjon som naturlig ligger i fagstaben. Å legge denne kunnskapen inn i en strukturert oversikt i Emweb er derfor en naturlig faglig oppgave, enten den gjennomføres av faglæreren selv eller hans studieleder.

Arbeidsplaner utarbeides i en dialog mellom fagansatte og deres nærmeste personalleder

Igjen føles det naturlig at faglærer og programansvarlig eller nærmeste personalleder sammen kommer frem til hvordan en arbeidsplan skal utarbeides. I Emweb fylles arbeidsplanen med data fra emneplanene, med tildelte FoU oppgaver og med annet som de to enes om.

Arbeidsplanen benyttes som et verktøy for planlegging av fagressurser i institusjonen, men kan i tillegg også etableres som en avtale mellom partene om arbeidsoppgaver i studieåret.

Undervisningsplaner settes opp av fagansatte

I en optimal situasjon kan den enkelte fagperson selv benytte arbeidsplanen som basis for å detaljplanlegge sin timeplan. Med verktøyet "undervisningsplan" kan hver planlagte aktivitet brytes ned i undervisningsøkter med egne beskrivelser og en mulighet til sømløst å overføre disse til institusjonens timeplansystem.

Rapporter og statistikker

Når det hele toppes med en rekke rapporter og statistikker, kommer ledere på alle nivåer inn for å skaffe seg lett tilgjengelig beslutningsstøtte.

Hva om vi ønsker å finne andelen FoU på et konkret fakultet? Eller hvilke studieprogram som er ferdig undervisningsplanlagt, og hvilke som gjenstår? Dette, og mer til, finner du selvsagt i Emweb.

Fredag, september 21, 2012 - 13:17
Oppdatert: Fredag, september 21, 2012 - 13:31

Emweb har et effektivt system for varslinger i forbindelse med oppgaver som skal løses i systemet.

Allerede når en ny ansatt skal skaffe seg konto i Emweb går det melding i form av epost til egne brukeradministratorer som kvalitetssikrer opplysningene for den nye brukeren. Deretter går det slag i slag med varslinger ved statusendringer i emnebeskrivelser, slik at godkjenningsnivået eller emneansvarlig får epost når emner skal endres eller kvalitetssikres.

Emweb forenkler arbeidet med arkivering av studieplaner.

Nå har vi også satt opp den første eksterne epostvarslingen. Når en studieplan er godkjent går det automatisk epost med studiemodellen i pdf-format til arkivet. HiST er nå i ferd med å teste denne løsningen som ser ut til å bli godt mottatt ved arkivet.

I tiden fremover regner vi med at ønskene om såvel interne som eksterne varsler bare vil øke og at vi snart vil sende varsler til mange flere. Tenk bare på automatisk utsending av litteraturliste til biblioteket, automatisk varsel til dekan/studieledere om ferdige studieplaner, automatisk utsendelse av undervisningsaktiviteter til alle fagtilsatte i et emne osv.

Tirsdag, august 21, 2012 - 13:59
Oppdatert: Tirsdag, august 21, 2012 - 14:01

Norweb har nå signert avtale med Uninett om tilknytning og bruk av FEIDE.

Dette betyr at Emweb i løpet av kort tid vil være en en del av det landsdekkende elektroniske datanettet med tjenester for forskning og utdanning i Norge, som sikrer "single sign-on" og sikker autentisering av brukere.

Det gleder oss at nok en milepæl er nådd i utviklingen av Emweb.

Fredag, juni 8, 2012 - 10:08
Oppdatert: Onsdag, juni 20, 2012 - 15:16

Gratulerer til Høgskolen i Nesna som den aller første høgskolen nord for Trondheim som skal ta i bruk Emweb.

Høgskolen i Nesna har lange tradisjoner for å være tidlig ute. Allerede i 1918 ble landsdelens nest første lærerutdanning etablert på Nesna.

Nå har vi fått beskjed om at de ønsker å være tidlig ute igjen og blir med det landsdelens første Emweb brukere.

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene fremover og gleder oss til å bli enda bedre kjent med Høgskolen i Nesna.

Fredag, mai 11, 2012 - 13:38
Oppdatert: Onsdag, juni 20, 2012 - 15:11
Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Ålesund var vertskap for vår første presentasjon på årets Emweb-turne. Med Høgskolen i Molde og Høgskole i Volda var vi tilsammen 13 personer i moderne og behagelige lokaler.

Emweb ble demonstrert med påfølgende diskusjon om hvordan tjenesten kan løse konkrete utfordringer ved høgskolene.
 
Vi ser at Emweb er et verktøy som kan bli brukt til ulike formål på tvers av institusjonen. Både studieadministrasjon, infoavdeling, dekanstab og den enkelte fagperson vil finne sine områder for bruk av tjenesten.
 
Vi fikk også innspill om ny funksjonalitet, samtidig som vi ble utfordret på hvilke rutiner vi har når det gjelder å legge til ny funksjonalitet. Vi fikk presisert at vi har som mål at alle utvidelser bør gjøres slik at de kommer alle høgskolene og universitetene til gode. Slike "vinn-vinn"-utvidelser vil bli tilgjengeliggjort for alle kunder som ønsker det, uten tillegg i prisen. Vi kan ikke med god samvittighet ta betalt for å utvikle noe for en kunde, for deretter å ta betalt på nytt av de andre kundene.
 
Nå gleder vi oss veldig til neste besøk for nye innspirerende innspill.
Onsdag, mai 2, 2012 - 14:35
Oppdatert: Tirsdag, mai 22, 2012 - 11:02

I løpet av våren skal Emweb ut på tur!

Vi har nå blitt invitert til å presentere Emweb for Mittuniversitetet når de kommer på besøk til Trondheim i løpet av juni. I tillegg vil Emweb bli omtalt og presentert under TimeEdits brukerkonferanse i Göteborg de siste dagene i mai.

 

Først ut var Ålesund hvor høgskolene på Nord-Vestlandet var samlet for å høre hvilken forskjell Emweb kan gjøre i deres hverdag. (Se eget blogginnlegg)

 

Dernest får vi besøk i Trondheim av en rekke høgskoler i nærområdet og helt opp til Nesna. Vi benytter anledning til også å få HiST til å orientere om sine erfaringer fra pilotprosjektet.

Deretter står Bergen for tur. Her er ikke planleggingen kommet lengre enn at vi har et par kandidater som vertskap og at en rekke institusjoner i regionen blir invitert.

Vi regner med at flere byer er aktuelle i  løpet av våren, men ennå er ingenting bestemt. Dersom din institusjon er interessert i en presentasjon, er det bare å melde fra via vårt kontaktskjema.

 

Oversikt over presentasjoner

Sted Tidspunkt Hvor / sammen med
Ålesund 10. mai fra ca kl 11.00 Høgskolen i Ålesund
Göteborg 30. - 31. mai Evolvera
Trondheim 1. juni Høgskolen i Sør-Trøndelag
Trondheim Presentasjon for svenske Mittuniversitetet Høgskolen i Sør-Trøndelag
Bergen    
Oslo    

 

Mandag, mai 7, 2012 - 10:39
Oppdatert: Mandag, mai 7, 2012 - 10:40

I disse dager jobber vi med å tilpasse Emweb til å kunne overføre all relevant emneinformasjon til FS.

Det legges inn defaultverdier tilpasset hver enkelt organisasjon og eget inputskjema til bruk for FS-ansvarlige. På denne måten vil all relevant informasjon bli gjort klar i Emweb og en komplett overføring til FS vil forenkle og kvalitetssikre prosessene med emnebeskrivelser også der. 

Sider